2 tháng 10, 2009

Cảm xạ học dịch lý Kim Hoàng Sơn

LỜI DẪN NHẬP

Cảm xạ học và Dịch Lý rất gần gũi với nhau cho nên ngày nay chúng tôi xin đưa danh từ Cảm xạ học Dịch Lý ra một mình nó để giới thiệu tập sách này. Từ năm 1973 khi Cảm xạ học bắt đầu truyền bá lại tại Việt Nam, chúng tôi đã thấy bóng dáng Quẻ Dịch ló dạng sau lưng Cảm xạ học, trên những Bái Quái Âm Dương. Sau đó nó đã đứng một mình với Dịch Lý, Tử Vi, Địa Lý, và Y học.

Đa số các bạn Cảm xạ viên sau khi mãn khoá đều có biết ít nhiều về Dịch Lý. Cho nên dùng Dịch Lý như là một phương tiện để ghi chép một bức ảnh khái quát của một vấn đề, dù là trừu tượng.

Chương bốn của Tập Cảm Xạ học Dịch lý này đúc kết những tinh hoa của các sách Dịch lý đã được dịch ra bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Việt, tiếng Đức... và đã được các nhà báo Nhật trong nhóm "Presidents" lập thành một dụng cụ để "quyết định". Một ấn bản đặt biệt tặng cho Ngân Hàng Montre'al, Canada, cách đây hơn 20 nặm Chúng tôi đã may mắn có được bản sao, và đã sử dụng trong thời gian qua, với nhiều kết quả rất khích lệ. Bách phân quẻ trúng đến 95%, có thể nói là cao nhất trong địa hạt bói toán.

Thêm vào với Quẻ Dịch Lý trên đây, nếu chúng ta biết dùng quả lắc tâm linh (1) nữa thì sẽ có một dụng cụ mà ích lợi không nhỏ. Thí dụ: quả lắc tâm linh của bạn là vong linh của cụ thân sinh chẳng hạn. Thường thường bạn khấn nguyện thì có ông Cụ lên tức thì. Bạn có thể hỏi theo lối giản dị "có - không".

Tuy nhiên cách này dễ đưa bạn vào chỗ lầm lạc, vì tự kỹ ám thị. Trái lại nếu bạn xin vong linh trong quả lắc giúp bạn lập một quẻ Dịch, trong một thời gian ngắn, thì cái thời gian ấy đủ để mang lại cho bạn sự chuẩn bị
chu đáo, và cái quẻ lập ra chắc chắn không lạc; phần luận đoán sau đó sẽ do tâm linh góp vào vô cùng hấp dẫn.

Tiên tri Cảm xạ học (2) là cái phần chót để phụ giúp vào việc luận đoán vào quẻ Dịch cho thêm phần chính xác. Trên kia chúng ta đã có 50% do phần lập quẻ đưa đến. Còn lại 50% do Cảm xạ viên rút từ trong ba quẻ Chánh, Hộ và Biến tượng, hoặc đi từ Tiên tri Cảm xạ học đến.

Quyển Cảm xạ học Dịch lý này ra mắt với các bạn một phần lớn nhờ ở công đức của ông Võ Tá Hân, đã góp nhặt những tài liệu Đông Tây - tài liệu của nhóm Presidents

Kim Hoàng Sơn
San Diego, 15 tháng 7, năm 1993.


---------------------------------------
MỤC LỤC

Lời dẫn nhập

Phần Một
Chương Một Cảm xạ học là gì?
Chương Hai Dịch lý là gì?
Chương Ba Cách xem quẻ dịch bằng quả lắc - Lập quẻ bằng cung xích KHS-A

Phần Hai
Chương Bốn Phần giải đoán 64 quẻ
Giải đoán theo phương pháp cổ truyền

-------------------------------------
Download e-book này tại đây hoặc tại Mediafire (~900Kb)

Các bài khác cùng chủ đề: